(✦ Politeia: ce que cela signifie d'être un véritable Hellène)
ngeorgantzas
ARMONII AFANIS FANERIS KREITTWN”
Héraclite 26(54)

Ceci est accompli avec thème harmonique de diimeridos: «Αισθητική της διαχειρίσεως της ελληνικής πολιτείας». L’atelier s’est déroulé à la kallitechnikon Bureau des formes d’EXPRESSION de Thomas Kindynis, το Σάββατο 21 et le dimanche 22 Décembre 2013, à Athènes.

Les deux membres de l’équipe de prise en charge du dialogue interactif, nous sommes reconnaissants et remercier tous les participants à, cours et les organisateurs de diimeridos. Sans leur contribution et leur participation active, Ni l’atelier pourrait avoir lieu, ni des résultats utiles à révéler.

L’atelier a été créé dans le pilier d’axiakon de Αισθητικής notre monde et la culture grecque. Το θηλυκόν ουσιαστικόν «Αισθητική» εκφράζει τον κλάδον της φιλοσοφίας, ο οποίος απαντά, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης, σε ερωτήματα σχετικά με την φύσιν του ωραίου και την άποψιν των ανθρώπων διά το ωραίον, το οποίον φαίνεται ότι, εγείροντας συναισθήματα, αποπνέει την τάξιν του κόσμου, par le biais de l’espace-temps Αισθητικής.

Le terme « Esthétique » a été introduit par πρώτην du port de le filosofon Alexander Gottlieb Baumgarten Germanon. Tο έργον του Μπαουμγκάρτεν συνέβαλεν εις το να αναγνωρισθεί η Αισθητική ως ένας ξεχωριστός κλάδος της φιλοσοφίας.

O όρος παράγεται από την έννοιαν του επίσης θηλυκού ουσιαστικού «αίσθησις», εκ του ρήματος «αΐω» ή «αίσθομαι», à savoir αισθάνομαι. Quand δευτέραν principe de stochastoy de Abdiritoy de la Grèce classique, Δημοκρίτου, η αίσθησις Décrit la nécessité de la perception de la réalité et les formes extérieures du monde, μέσω των 5 (πέντε) αισθήσεων των ανθρώπων: ακοή, αφή, γεύσις, όρασις και όσφρησις.

Παρά το γεγονός ότι η Αισθητική αφορά εις το καλόν, ήτοι την περί του κάλλους συζήτησιν, aujourd'hui est le τέταρτον Élémentaire département de philosophie, Après la Γνωσιολογίας, της Ηθικής et de la Μεταφυσικής. Ως ένα όμως από τα αξιακά υπο-συστήματα ή μία από τις επιδιώξεις ιδανικών του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού, la mise en oeuvre au sens de Αρμονίας Αισθητική, επίσης αποτελεί ένα εκ των 4 (τεσσάρων) κωδικοποιημένων αξιακών πυλώνων, ypobastazontas fins d’illimité axiakin apolyton pandexiotitos ou paneparkeias de cette ARISTEYEIN d’ARGOT de ELEYThERIAi, Parallèlement à la Vérité, την Vertu et le Αφθονία.

En plus de la Αρμονίας, η Αισθητική ενσωματώνει το σύνολον των ιδιοτήτων παντός αισθητικού φαινομένου, qui parvient à répondre à quelqu'un endomycho αρμονικήν prochain nous. Με αναλογίες που προσιδιάζουν στις δομικές αναλογίες του πνεύματος των ανθρώπων, Tout à coup l’esthétique nous révèle un éternel et apolyton Aλήθειαν.

Ο καθορισμός της ελληνικής πολιτείας

Ο σκοπός της διημερίδος ήταν η διεξαγωγή ενός διαδραστικού διαλόγου, διά την επανόρθωσιν ή επανασύστασιν της ελληνικής πολιτείας, avec metaϊdanikon principale préoccupation en ARGOT ARISTEYEIN ELEYThERIAi de l’État grec, ως μία υψηλή τεχνολογία (Σχ. 1). Les participants et les membres du groupe de soin de dialogue interactif, nous avons travaillé collectivement, μέσω μιας διαδικασίας επανακτήσεως της ελληνικής μας ταυτότητος και του αυτοπροσδιορισμού μας, ως ένα έθος και έθνος ελληνικόν.

Ο στόχος μας ήταν η υπέρβασις της απολυταρχικώς διαμορφωμένης-παγιωμένης, μη πολιτικής καταστάσεως, που η κάθε Ελληνίς και ο κάθε ΄Ελλην τώρα βιώνουμε. Λόγω του έξωθεν επιβεβλημένου, ανθελληνικού και άρδην ελληνοφοβικού καθεστώτος της τυραννικής κομματοκρατίας, οι ατομικές προσδοκίες μας οδηγούν σε μεμονωμένους τρόπους δράσεως και συμπεριφοράς, εντός ενός ιζήματος της πολιτείας, το οποίον αποτελεί μίαν ακατάλληλον ή υποβαθμισμένην τεχνολογίαν (Σχ. 1).

Στις εξελικτικές φάσεις της πολιτείας εις μίαν υψηλήν τεχνολογίαν, οι διαφορετικές περιπτώσεις της δυναμικής μεταβολής των πολιτειών της κλασικής Ελλάδος, κατά τον Αριστοτέλη, μπορούν να συνοψιστούν εις την «καθολικήν» και την «μερικήν» μεταβολήν τους (Κοντογιώργης 1982, σ. 17). Εντός της αρνητικής (-) solde en spirale καθολικής changer (Σχ. 1), cherche le renversement de l’État grec et la metabasis à un de l’Etat ίζημα, par exemple, από το πολίτευμα ή το πολιτικόν σύστημα της δημοκρατίας, εις το τυραννικόν καθεστώς της ολιγαρχίας: «…όπως εκ της καθεστηκυίας άλλην μεταστήσωσιν…» (Αριστοτέλους Πολιτικά, 1301β, 7-10).

Il est certainement possible et global changement de l’État ίζημα (Σχ. 1). Δύναται να εκπληρωθεί μέσω μιας διαδικασίας επανορθώσεως ή επανασυστάσεως της ελληνικής πολιτείας, που προϋποθέτει την μετάβασιν από ένα τυραννικόν καθεστώς, par exemple, Cette tyrannie des partis politiques sont des néo-postmoderne, εις ένα πραγματικόν πολίτευμα ή πολιτικόν σύστημα, par exemple, εκείνο της μερικής αντιπροσωπεύσεως ή εκείνο το άλλο, της των Αθηναίων αυθεντικής δημοκρατίας.

Πρόκειται λοιπόν, εις την περίπτωσιν της καθολικής μεταβολής, είτε διά μίαν διασάλευσιν του της πολιτείας ιζήματος ή διά μίαν διαδικασίαν επανορθώσεως της ελληνικής πολιτείας. Και στις δύο περιπτώσεις, την ειδοποιόν διαφοράν την δημιουργεί η ύπαρξις ή μη ενός πολιτεύματος ή πολιτικού συστήματος, ικανού να υποβαστάζει την ελληνικήν πολιτείαν, ως μίαν υψηλήν τεχνολογίαν, και η ύπαρξις ή μη ενός τυραννικού καθεστώτος, που μόνον ένα της πολιτείας ίζημα ή υποκατάστατον δύναται να υποστηρίζει (Σχ. 1).

unnamed.jpg

Κάθε πολίτευμα ή πολιτικόν σύστημα, ικανόν να υποβαστάζει την ελληνικήν πολιτείαν ως μίαν υψηλήν τεχνολογίαν, δεν παύει να είναι ένα «σύστημα», το οποίο καθορίζεται ως: μία οντότης μερών, τα οποία, μέσω της αμοιβαίας αλληλεπιδράσεώς των, λειτουργούν συλλογικώς προς το γενικόν, leur intérêt commun (Forrester 1971, σ. 1-1). Η βασική έμφασις εδώ είναι η «αμοιβαία αλληλεπίδρασις», εις το ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ των μερών του συστήματος, με την πάροδον του χρόνου, που διατηρεί το σύστημα.

΄Ενα σύστημα είναι διαφορετικόν από μίαν συλλογήν μερών, ένα συνονθύλευμα ή ένα σωρόν. Αντιθέτως όμως με ένα πραγματικόν σύστημα, κάθε τυραννικόν καθεστώς, λειτουργώντας ώς μία συλλογή μερών, ένα συνονθύλευμα ή ένας σωρός και όχι ως ένα σύστημα, μόνον ένα της πολιτείας ίζημα ή υποκατάστατον είναι ικανόν να υποστηρίζει, ενώ αποβλέπει όχι εις το γενικόν, κοινόν συμφέρον της κοινωνίας, αλλά εις το προσωπικόν συμφέρον του μονάρχη ή των τυράννων (Κοντογιώργης 1982, σ. 20), par exemple, των τυράννων της τυραννικής κομματοκρατίας.

Είναι ίσως προφανές τούτον, καθόσον καμμία μορφή τυραννίας δεν μπορεί να υποβαστάζει μίαν πολιτείαν. Κάθε μορφή τυραννίας είναι ένα στυγνά απολυταρχικόν καθεστώς, που αποβλέπει όχι εις το γενικόν συμφέρον, αλλά εις το προσωπικόν συμφέρον των τυράννων.

Ουδέν τυραννικόν καθεστώς σκοπεύει, μέσω της Διανεμητικής Δικαιοσύνης, εις την αριθμητικήν ισοδιανομήν των πολιτικών και των υλικών αγαθών μεταξύ των πολιτών (Σχ. 1). Αντιθέτως, έκαστον τυραννικόν καθεστώς, πάντοτε σκοπεύει εις την οικειοποίησιν των αγαθών τούτων από τους τυράννους, όπως π.χ., τους αρχηγούς των κομμάτων και των αφεντικών τους.

Βεβαίως είναι δυνατή η εντός της ελληνικής πολιτείας (ΕΠ) μερική changer ΕΠ (Σχ. 1). ΄Ισως πρόκειται απλώς διά την αντικατάστασιν μιας ηγετικής ομάδος εις την άσκησιν κάποιας αρχής ή διά την μετάβασιν από ένα πολίτευμα ή πολιτικόν σύστημα εις ένα άλλο πολίτευμα ή πολιτικόν σύστημα, par exemple, από το πολίτευμα της μερικής αντιπροσωπεύσεως εις το πολίτευμα της ολικής αντιπροσωπεύσεως.

Είναι ακόμη δυνατή και η μερική αλλοίωσις ενός τμήματος της ελληνικής πολιτείας όπως, par exemple, μέσω της δημιουργίας ή της καταργήσεως μιας αρχής ή ενός αξιώματος. Κάπως έτσι συνέβη, μεταξύ άλλων, εις την των Σπαρτιατών πολιτείαν, όπου ο Λύσανδρος επιχείρησε να καταργήσει το βασιλικόν αξίωμα και ο βασιλεύς Παυσανίας την εφορίαν (Κοντογιώργης 1982, σ. 20).

Παρομοίως είναι δυνατή η εντός του ιζήματος πολιτείας (ΙΠ) changement partiel ΙΠ (Σχ. 1). ΄Ισως πρόκειται απλώς διά την αντικατάστασιν μιας υποομάδος κομματανθρώπων εις την άσκησιν της εξουσίας του τυραννικού καθεστώτος ή διά την μετάβασιν από ένα τυραννικόν καθεστώς εις ένα άλλο τυραννικόν καθεστώς, par exemple, le système de la féodalité dans le régime du parti tyrannikon également de neo-postmoderne sont.

Στο Σχ. 1, η απάντησις εις το ερώτημα εάν πρόκειται διά μίαν καθολικήν μεταβολήν της ελληνικής πολιτείας, διά μίαν μερικήν μεταβολήν εντός της ελληνικής πολιτείας (ΕΠ) ή εντός του ιζήματος πολιτείας (ΙΠ), εμπεριέχεται στον ίδιον τον ορισμόν της ελληνικής πολιτείας του Αριστοτέλους:

 

«πολιτεία μεν γαρ έστι τάξις τοις πόλεσιν η περί τας αρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται, και τι το κύριον της πολιτείας και τι το τέλος εκάστης της κοινωνίας εστίν» (Πολιτικά, 1289α, 15-18 ).

Il est à noter que le statut de la noblesse ou swanky regime la Grèce classique, ποτέ δεν καταργεί την Διανεμητικήν Δικαιοσύνην των πολιτικών και υλικών αγαθών (Σχ. 2). Απλώς την επανακαθορίζει, non plus comme αριθμητικήν ισο·δια·νομήν, mais comme κατα·νομήν, αναλόγως ouγεωμετρικώς noble δήθεν origine des megalogewktimonwn ou des écuyers de l’ère.

Les régimes tyranniques, cependant, le néo-post-moderne sont nous ont apolytarchikws éliminer le sens de la Justice par répartition. Bien que presque personne ne traite de la Dianemitikin sur la justice pour le toast de planitoy Gaia, τούτη παραμένει ένα στοιχείον απαραίτητον διά την λειτουργίαν κάθε υψηλής τεχνολογίας, οπότε αναγκαστικώς το καθεστώς την έχει πλέον μετονομάσει «fairness», l’insécurité neo-postmoderne, par exemple, βλ. Informatique et systèmes computer science.

Ο διακριτικός απόηχος de diimeridos

Εντός του πλαισίου τούτου, της αναπλάσεως ή επανορθώσεως της ελληνικής πολιτείας, κάνοντας χρήσιν της συστημικής και όχι της καθεστωτικής σκέψεως, ομαδικώς συνθέτουμε μίαν συλλογικώς αποδεκτήν, comportements et actes collectifs de réalité politique nean. L’harmonique pleine de diimeridos est un ensemble de 8 (οκτώ)anadrasews ou bobines feedback spirals, qui montrent ce systimikinmochleysin par les epanorthwsin ou les epanasystasin de l’État grec (Σχ. 2).

Η χαρτογράφησις των αιτιατών, αιτίων και σπειρών αναδράσεως, που αναδεικνύουν την απαιτουμένην συστημικήν μόχλευσιν διά την επανόρθωσιν της ελληνικής πολιτείας (Σχ. 2), συμπεριλαμβάνει ένα σύνολον επίσης 8 (οκτώ) ομάδων μεταβλητών ή συντελεστών. Οι 2 (deux)πρώτοι les taux sont: (α) le metaϊdanikon d’apolyton de l’État grec, En ARGOT ELEYThERIAi ARISTEYEIN, το οποίον υποβαστάζουν οι 4 (τέσσερις) κωδικοποιημένοι αξιακοί πυλώνες του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού: Αισθητική, Vérité, Αρετή και Αφθονία, όπως επίσης και (β) la « technologie » des néo-post-moderne nous sommes.

Πέραν αυτών των 2 (deux), το σύνολον των συντελεστών στο Σχ. 2 συμπεριλαμβάνει ένα υπο-σύνολον 6 (έξι) μεταβλητών ή ομάδων μεταβλητών, associé à l’objet de nos soins ως έχει État socio-économico-politique: «Αγχίνοια, πνεύμα και ψυχή», «Ατομικό συμφέρον», «Κοινωνική διάσπασις», «Κοινωνική συνοχή», «Συλλογικό συμφέρον» και «Συνοχή Εστίας». Είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναφών τούτων μεταβλητών και συντελεστών τις οποίες στο Σχ. 2 συμβολίζουν συνδετικοί δεσμοί ή βέλη επιρροής οι οποίες σχηματίζουν οκτώ (8) bobines anadrasews: une, b, … , η΄ (Σχ. 2).

unnamed (1).jpg

Εις το Σχ. 2, par le biais de la variable Συνοχή Εστίας, η θετική (+) σπείρα τάσεως α΄ améliore la thetikin d’epirroin de metaϊdanikoy de l’État grec, Cet ARGOT ELEYThERIAi ARISTEYEIN, το οποίον υποβαστάζουν οι αξιακοί πυλώνες Αισθητική, Vérité, Αρετή και Αφθονία, le groupe de variables Αγχίνοια, πνεύμα και ψυχή. Un groupe de variables ayxisis Αγχίνοια, πνεύμα και ψυχή peut-être conduit à un thetikin (+) variable allagin Συνοχή Εστίας.

Με την σειράν της, μετά μιας χρονικής καθυστερήσεως ή υστερήσεως (||), τούτη η αύξησις εις την συνοχήν των οικογενειακών εστιών των Ελληνίδων και Ελλήνων δύναται να οδηγεί εις μίαν περαιτέρω θετικήν (+) allagin du groupe de variables Αγχίνοια, πνεύμα και ψυχή. Ainsi multiplié l’epidrasis positive de le metaϊdanikoy de l’État grec dans ELEYThERIAi belhadj Kacem ARISTEYEIN, sur les paramètres des variables Αγχίνοια, πνεύμα και ψυχή.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον εις το Σχ. 2 παρουσιάζουν οι θετικές (+) σπείρες τάσεως β΄και γ΄! Μόνον αρνητικά (-) βέλη επιρροής σχηματίζουν αμφότερες τις θετικές (+) αυτές σπείρες τάσεως.

Κατά μήκος της θετικής (+) σπείρας τάσεως β΄, l’hypothèse de travail des participants à l’atelier sont comment une ayxisis d’afosiwsews ton ellinidon et grecs dans les Ατομικό συμφέρον peut-être conduit à un arnitikin (-) allagin ou la réduction du groupe variable Αγχίνοια, πνεύμα και ψυχή. Λόγω δε της αρνητικής (-) influence du groupe variable Αγχίνοια, πνεύμα και ψυχή à la Ατομικό συμφέρον, μετά μιας χρονικής καθυστερήσεως ή υστερήσεως (||), η μείωσις (-) le groupe de variables Αγχίνοια, πνεύμα και ψυχή peut-être avec plusieurs des principaux à une nouvelle augmentation de l’inertie des Grecs et des grecs dans le Ατομικό συμφέρον.

Παρομοίως, η θετική (+) σπείρα τάσεως γ΄ sur la Figure. 2 renforce la thetikin (+) επιρροήν τηςσυνοχής των οικογενειακών εστιών των Ελληνίδων και Ελλήνων επί της συλλογικής συνεργασίας, qui crée la Κοινωνική συνοχή. Μετά μιας χρονικής καθυστερήσεως ή υστερήσεως (||), la cohésion sociale d’ayxisis signifie que le Κοινωνική διάσπασις περαιτέρω μειώνεται.

Ceteris paribus, δηλαδή κρατώντας τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές, en raison de la négative (-) επιρροής της κοινωνικής διασπάσεως επί της κοινωνικής συνοχής, η μείωσις της κοινωνικής διασπάσεως οδηγεί εις μίαν επί πλέον θετικήν (+) αλλαγήν της κοινωνικής συνοχής. Le positif (+) Nous influençons la cohérence de la famille du foyer grec et grec, επί της κοινωνικής μας συνοχής και συνεργασίας, est encore renforcée par la négative (-) influence de la variable Συνοχή Εστίας sur la variable Κοινωνική διάσπασις.

Est synarpastikon comment aux participants à l’atelier révèlent l’allilepidrasin de dynamikin entre les variables Ατομικό συμφέρον και Συλλογικό συμφέρον. Le négatif (-) σπείρα ισοζυγίου δ΄ à Yo. 2 δείχνει τις αρνητικές (-) interactions entre 2 (deux) αυτών μεταβλητών.

Κρατώντας τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές, un ayxisis à la Collectif συμφέρον, λόγω ίσως μιας αυξήσεως εις την κοινωνικήν συνοχήν, αμέσως οδηγεί εις την θετικήν (+) αλλαγήν του ατομικού μας συμφέροντος. Αντιδιαμετρικώς, μετά μιας χρονικής καθυστερήσεως ή υστερήσεως (||), l’ayxisis de l’afosiwsews des Grecs et les Grecs dans le Ατομικό συμφέρον peut-être conduit à un arnitikin (-) allagin ou réduction dans notre intérêt de syllogikon, ως ένα έθος και έθνος ελληνικόν.

Και πέραν της αμέσου αρνητικής (-) επιρροής του ατομικού εις το συλλογικόν μας συμφέρον, επίσης υπάρχει και η έμμεσος αρνητική (-) επιρροή του ατομικού εις το συλλογικόν μας συμφέρον, μέσω της θετικής (+) επιρροής του ατομικού συμφέροντος εις την κοινωνικήν μας διάσπασιν. Αυτό ακριβώς δείχνει η αρνητική (-) σπείρα ισοζυγίου ε΄ à Yo. 2.

Μετά μιας χρονικής καθυστερήσεως ή υστερήσεως (||), l’ayxisis de l’afosiwsews des Grecs et les Grecs dans le Ατομικό συμφέρον conduit à l’un, peut aussi augmenter la dégradation sociale. Με την σειράν της, τούτη η αύξησις της κοινωνικής μας διασπάσεως οδηγεί εις την μείωσιν του συλλογικού μας συμφέροντος, λόγω δε της θετικής (+) επιρροής του συλλογικού επί του ατομικού μας συμφέροντος, η μείωσις του συλλογικού οδηγεί εις την επίσης μείωσιν του ατομικού μας συμφέροντος, αλλά και της κοινωνικής μας διασπάσεως.

Πέραν των ως άνω μεταβλητών: Ατομικό συμφέρον, Κοινωνική διάσπασις και Συλλογικό συμφέρον, le négatif (-) σπείρα ισοζυγίου ς΄ à Yo. 2 inclut metablitin Κοινωνική συνοχή. Μετά μιας χρονικής καθυστερήσεως ή υστερήσεως (||), l’ayxisis de l’afosiwsews des Grecs et les Grecs dans le Ατομικό συμφέρον conduit à l’un, peut aussi augmenter de la variable Κοινωνική διάσπασις.

Κρατώντας τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές, l’ayxisis de notre dégradation sociale signifie réduction Κοινωνική συνοχή et la coopération syllogikin de la société grecque. Λόγω δε των θετικών (+) επιρροών της κοινωνικής μας συνοχής επί του συλλογικού μας συμφέροντος και του συλλογικού επί του ατομικού μας συμφέροντος, η μείωσις της κοινωνικής μας συνοχής συνεπάγεται μίαν επίσης μείωσιν όχι μόνον του συλλογικού, αλλά και του ατομικού μας συμφέροντος.

Ήτοι, en raison de la négative (-) σπείρα ισοζυγίου ς΄, μετά μιας χρονικής καθυστερήσεως ή υστερήσεως (||), η αύξησις της αφοσιώσεως των Ελληνίδων και Ελλήνων εις το ατομικόν μας συμφέρον, ευκόλως δύναται να μας οδηγεί συλλογικώς, la réduction non seulement de collectif, mais c’est la même de notre intérêt personnel. Montré ici une occasion unique, διά μίαν παρέμβασιν συστημικής μοχλεύσεως υπέρ της ελληνικής πολιτείας.

Εις το Σχ. 2, suite à l’arnitikin (-) σπείραν ισοζυγίου ζ΄, μετά μιας χρονικής καθυστερήσεως ή υστερήσεως (||), μία αύξησις εις την συνοχήν των οικογενειακών εστιών των Ελληνίδων και Ελλήνων, Συνοχή Εστίας, οδηγεί εις την αρνητικήν (-) αλλαγήν της κοινωνικής μας διασπάσεως, αυξάνοντας τοιουτοτρόπως το συλλογικόν και το ατομικόν μας συμφέρον. Mais l’ayxisis de l’afosiwsews des Grecs et les Grecs dans le Ατομικό συμφέρονimplique une arnitikin (-) allagin ou la réduction dans le groupe de variables Αγχίνοια, πνεύμα και ψυχή, ainsi que le Συνοχή Εστίας.

Οι ως άνω επιπτώσεις της μεταδόσεως αλλαγών μεταξύ των μεταβλητών παρατηρούνται κατά μήκος της εξωτερικής αρνητικής (-) σπείρας ισοζυγίου η΄ à Yo. 2, όπου η μεταβλητήΚοινωνική συνοχή remplace metablitin Κοινωνική διάσπασις. Τώρα βεβαίως, μετά μιας χρονικής καθυστερήσεως ή υστερήσεως (||), η αύξησις εις την συνοχήν των οικογενειακών εστιών των Ελληνίδων και Ελλήνων, Συνοχή Εστίας, οδηγεί εις την θετικήν (+) αλλαγήν της κοινωνικής μας συνοχής, αυξάνοντας το συλλογικόν και το ατομικόν μας συμφέρον.

Mais l’ayxisis de l’afosiwsews des Grecs et les Grecs dans le Ατομικό συμφέρον encore une fois implique une arnitikin (-) allagin ou la réduction dans le groupe de variablesΑγχίνοια, πνεύμα και ψυχή, ainsi que le Συνοχή Εστίας. Un δευτέρα occasion bien présentée ici, διά μίαν επί πλέον παρέμβασιν συστημικής μοχλεύσεως υπέρ της ελληνικής πολιτείας.

Η συστημική μόχλευσις υπέρ της ελληνικής μας πολιτείας

Τα παραπάνω αποτελέσματα, του εντοπισμού των πιθανών αποτελεσμάτων και επιδράσεων της μεταδόσεως αλλαγών, κατά μήκος όλου το δικτύου των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών εις το Σχ. 2, δείχνουν την άρδην επιτακτικήν ανάγκην διά 2 (deux) τουλάχιστον παρεμβάσεις συστημικής μοχλεύσεως, υπέρ της επανορθώσεως ή επανασυστάσεως της ελληνικής πολιτείας. Η πρώτη mochleysis systémique nécessite diarrixin du négatif (-) lien ou une flèche entre la variable Ατομικό συμφέρον et le groupe de variables Αγχίνοια, πνεύμα και ψυχή.

Η δευτέρα mochleysis systémique dans la Fig.. 2 απαιτεί την διάρρηξιν του θετικού (+) lien ou une flèche entre la variable Ατομικό συμφέρον et la variable Κοινωνική διάσπασις. Αμφότεραι αι παρεμβάσεις αποσκοπούν εις την ανέλιξιν και αειφορίαν της συνοχής των οικογενειακών εστιών των Ελληνίδων και Ελλήνων, Συνοχή Εστίας, όπως και εις την ανέλιξιν και αειφορίαν της συλλογικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ελληνικής κοινωνίας, qui crée la Κοινωνική συνοχή.

Αμφότεραι αι παρεμβάσεις τείνουν εις το διηνεκές να αποτρέπουν τα αρνητικά (-)résultats et effets de l’afosiwsews des Grecs et les Grecs dans le Ατομικό συμφέρον. ΄Ομως, ils tirer parti des interventions systémiques, υπέρ της επανορθώσεως ή επανασυστάσεως της ελληνικής πολιτείας, απαιτούν την συλλογικήν εξάσκησιν της, εκ της Φύσεως ριζωμένης εις το Ερωτικόν Δαιμόνιον, Vertu (Anton 2010), μέσω των επί μέρους αρετών της: Μεγαλοδωρίας, Μεγαλοψυχίας, Χαριστικότητος, Φιλίας, Φιλότητος και Φρονήσεως.

Διότι μόνον μέσω της εμπράκτου και πρακτικής εξασκήσεως των ως άνω 6 (έξι) permis de vertus individuelles exigé par l’epanorthwsin de l’ependysis de l’État grec Ε, εις την α) Instruction et agwgin grec, και β) ellinoprepi organwsin nos institutions en Greek. Doit le collectif ce ependysis Ε dépasser un mazan capital krisimon (Σχ. 3), restant proche du niveau optimal d’investissement E *, qui retourne le plus grand apodosin de capital AEmax.

unnamed (2).jpg

La notion de masse critique d’investissement E à Yo. 3 δείχνει πως η έλλειψις επενδύσεως, c'est-à-dire Ε = 0, εις την α) Instruction et agwgin grec, και β) ellinoprepi organwsin nos institutions en Greek, δεν συνεπάγεται απλώς μηδενικήν απόδοσιν, αλλά συνεπάγεται αρνητικήν (-) απόδοσιν ή –ΑΕ! Μάλλον εκεί αποβλέπει η απολυταρχικώς επιβεβλημένη λιτότης, εκ του τυραννικού καθεστώτος της κομματοκρατίας, εις αμφοτέρας χώρας του ελληνικού μας έθους και έθνους: Ελλάς και Κύπρος.

Εις το Σχ. 3, le concept du niveau optimal d’investissement E * compatible avec le sens de la mesotitos d’Aristote, ainsi que les Delfois commande MIDEN AGAN. Δεν είναι όμως μόνον χρηματιστική η απαιτουμένη, en faveur de l’État grec appliquée ependysis Ε, εις την α) Instruction et agwgin grec, και β) ellinoprepi organwsin nos institutions en Greek.

L’ependysis requis Ε à Yo. 3 είναι πρωτίστως ηθική και πνευματική. Είναι τοιουτοτρόπως συνάδουσα μετά το της Φύσεως πρόταγμα της ανελίξεως της συνειδητότητος εις το διηνεκές.

Η ελληνοπρεπής οργάνωσις των ελληνικών μας θεσμών

Η προσωπική, όπως και η συλλογική μας ευδαιμονία και οικονομική ευμάρεια πηγάζουν εκ της Αφθονίας, η οποία είναι ένας από τους αξιακούς πυλώνες του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού. Le ARISTEYEIN AIEN en ELEYThERIAi est la metaϊdanikon de la culture et le monde grec, το οποίον, με στατική πολυποικιλία αλλά και δυναμική πολυπλοκότητα υποβαστάζουν η εμπεριέχουσα την Αρμονίαν Αισθητική, η Αλήθεια, η Αρετή και η Αφθονία.

Το συλλογικόν μας όμως όφελος ή συμφέρον, το οποίον επιδρά θετικώς (+) εις το ατομικόν μας συμφέρον (négatif '-‘ σπείρα ισοζυγίου δ΄ à Yo. 2), δεν αφορά εις ένα ατομικόν ή προσωπικόν επίπεδον του ανθρώπου, αλλά αφορά εις την συλλογικότητα μιας πραγματικά πολιτικής, Dans la société ELEYThERIAi, της οποίας η οικογενειακή εστία ή οίκος εκάστης Ελληνίδος και εκάστου ΄Ελληνος αποτελεί ένα κύτταρον, ενώ έκαστος άνθρωπος ελληνικός αποτελεί ένα αριστοτελικόν μόριον. Αυτή η οντότης, la politique dans la société ELEYThERIAi, είναι η οντότης, η οποία απεγνωσμένα κραυγάζει δια τον εξοβελισμόν της από την σύγχρονον, νεο-μεταμοντέρναν μας προσωρινότητα.

Κατά το παράδειγμα των πολιτειών της κλασικής Ελλάδος, έκαστος ελληνοπρεπώς δομημένος ελληνικός θεσμός ή οργανισμός καταργεί -και πρέπει να καταργεί- την pyramidale ιεραρχίαν της εξουσίας. Ουδεμία δε υφίσταται σχέσις μεταξύ: (α) της pyramide- ιεραρχίας της εξουσίας, par exemple, των εξουσιών της άρδην ανθελληνικής και ελληνοφοβικής τυραννίας της κομματοκρατίας, και (β) της sfairikotitos les principes de κοινωνιοκρατίας, των πολιτειών της κλασικής Ελλάδος (Σχ. 4).

Ormwmeni EC « une fois’ Archesthai cheminée » (Platonos Euthyphron ou περί ευσεβείας, 3α), η κρισιμοτάτη αρχή της ελληνοπρεπούς δομής οργανώσεως των θεσμών της ελληνικής πολιτείας είναι:

ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΧΕΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

1506071_207177069485899_179055574_n.jpg

Οι αρνητικές (-) conséquences de la pyramide- ιεραρχίας της εξουσίας, par exemple, των εξουσιών της άρδην ανθελληνικής και ελληνοφοβικής τυραννίας της κομματοκρατίας, comprendre les phénomènes de προβατοποιήσεως et de la στρουθοκαμηλισμού de personnes (Σχ. 4α). Des mutants aux individus ou idiots, ως απομονωμένα άτομα-υπήκοοι, οι άνθρωποι ομαδοποιούνται εντός τυραννικώς προσωποπαγών δογμάτων, κομμάτων και στοών, σχηματίζοντας μία άνευ συνοχής κοινωνία εν ιδιωτεία.

Ελλείψει ελληνικής αγωγής και παιδείας, au sein de la pyramide- ιεραρχίας της εξουσίας των δογμάτων, κομμάτων και στοών, η κριτική σκέψις των κομματανθρώπων τείνει προς το απόλυτον 0 (μηδέν). Αντιδιαμετρικώς, au sein de la structure globale les principes d’une ellinoprepws d’État structuré, chaque Archon est placé sous la syllogikin de toutes les personnes sur le règne duquel, οι μέσω της ελληνικής αγωγής και παιδείας πεπαιδευμένοι πολίτες, ως μόρια των κυττάρων της οικογενειακής των εστίας, εμπράκτως διατηρούν την κριτικήν των σκέψιν εις πολύ υψηλά επίπεδα (Σχ. 4β).

«Το ανά χείρας συλλογικόν έργο μας λοιπόν επιδιώκει να επιτύχουμε την επανόρθωσιν την ελληνικής μας πολιτείας, στην σωστή, άρδην ενάρετο, αρχική της κατάστασι, δημιουργώντας, εκ του μη όντος μάλιστα, μία πραγματικά ελληνική, πολιτική κοινωνία εν ελευθερία. Εμπρός, λοιπόν, στα γνωσιολογικά μας όπλα, νυν υπέρ πάντων ο αγών, ο συλλογικός τούτος πόλεμος της ελληνικής πνευματικής μας αντίστασης, για την αποκάλυψη του φωτός της Αληθείας» (Georgantzis 2013).

Βιβλιογραφία

Anton JP. 2010. Έρως Πολιτικός: Η Επιστροφή των Ελλήνων. Μίλητος: Αθήναι, Grèce.

Γεωργαντζάς Ν. 2013. Πρόσεχε την φάκα του ατομικισμού (individualism)… Διαδικτυακώς διαθέσιμον (11.1.2014): http://alfeiospotamos.blogspot.com/2014/01/individualism_11.html.

Forrester JW. 1971. Principles of Systems. Productivity Press: Cambridge, MA.

Κοντογιώργης ΓΔ. 1982. Η Θεωρία των Επαναστάσεων στον Αριστοτέλη. Εκδόσεις Λιβάνη: Αθήναι, Grèce.

Ευοί Ευάν και εις Υγίειαν,

Νίκος Γεωργαντζάς

Υπάρχων Συνδήκτωρ, ΕΙ·ΕΝD

και

Βάσια Ζαριφοπούλου

Εργάτις του χρωστήρος

Αναγνώρισις. Ευχαριστούμε θερμότατα τον δημοσιογράφον, Θανάση Τζούβελη, διά την ουσιαστικήν του συμβολήν εις την διαμόρφωσιν του πονήματος τούτου. Τα λάθη εξακολουθούν να παραμένουν δικά μας.

Σχετ.: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ι) Banquier anarchiste! Με τον Χρίστο Λογαρίδη, 7.01.2014.

Καλεσμένος ο Δρ. Νίκος Γεωργαντζάς, Υπάρχων Συνδήκτωρ, ΕΙ·ΕΝD:

http://www.youtube.com/watch?v=4cp8HQ2YkoI.

 

ΙΙ) ΤΜΗΜΑ Α΄: ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/2013, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

https://www.youtube.com/watch?v=7SZFk0JBHdQ.

http://www.youtube.com/watch?v=7SZFk0JBHdQ

 

ΙΙΙ) ΤΜΗΜΑ Β΄: ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2013, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Μέρος α΄: https://www.youtube.com/watch?v=lXdEcn1-B-g.

https://www.youtube.com/watch?v=lXdEcn1-B-g

 

Μέρος β΄: https://www.youtube.com/watch?v=bva0ORfziGA.

https://www.youtube.com/watch?v=bva0ORfziGA

Μέρος γ΄: https://www.youtube.com/watch?v=JX8TAbpFbEc.

https://www.youtube.com/watch?v=JX8TAbpFbEc

Μέρος δ΄: https://www.youtube.com/watch?v=i9HDz2AyRIQ.

https://www.youtube.com/watch?v=i9HDz2AyRIQ

Εκτός από Υπάρχων Συνδήκτωρ ή αντιπρόεδρος του Συμβουλευτικού Οργανισμού ΕΙ·ΕΝD (End National Debt), o Nikos Gewrgantzas est professeur à l’Université de la dynamique systémique Fordham de New York. Η συστημική δυναμική είναι μία σχετικά νέα επιστήμη, η οποία τα τελευταία έτη σημειώνει ραγδαίαν ανέλιξιν, τόσον εις την Αμερικήν όσον και εις την Ασίαν και την Ευρώπην. Dr. Γεωργαντζάς είναι ιδρυτικόν μέλος του ελληνικού τμήματος εις τον παγκόσμιον οργανισμόν συστημικής δυναμικής, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του παγκοσμίου σχετικού συνεδρίου, το οποίον έλαβε χώραν εις τας Αθήνας το 2008. Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως επιστημόνων εις τον τομέαν του, με δημοσιεύσεις εις πλήθος επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων. Πέραν των ακαδημαϊκών του καθηκόντων, μετά των συνεχών άρθρων-παρεμβάσεών του βρίσκεται εις την πρώτην γραμμήν διά την προώθησιν του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού, αλλά και την επίλυσιν των μεγάλων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική μας κοινωνία συλλογικώς, επάνω εις ολόκληρον την επιφάνειαν του πλανήτου Γαία.

Η Βάσια Ζαριφοπούλου είναι εργάτις του χρωστήρος. Il est diplômé de l’Acadimie Royale des Beaux Arts de Bruxelles.

source